Різне <-- Коломия ВЕБ Портал
 

ОКП "Коломийське міжрайонне бюро технічної інвентаризації"

Зони обслуговування
Перелік цін на послуги МБТІ
Графік прийому керівництвом
ПОЛОЖЕННЯ про порядок передачі на зберігання матеріалів технічної інвентаризації (технічних паспортів та інвентаризаційних справ)
Законодавство


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ОКП "Коломийське МБТІ"
від 17.07.2013 р. № 89-2


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі на зберігання
матеріалів технічної інвентаризації
(технічних паспортів та інвентаризаційних справ)


І. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 25.06.2013 р. № 974-22/2013 "Про затвердження положення про порядок обліку об'єктів нерухомого майна на території Івано-Франківської області", Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001р. №127 (далі - Інструкція), Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації, затвердженого наказом Держбуду України від 30.01.2002р. № 18.

1.2. Положення встановлює єдиний порядок передачі на зберігання матеріалів технічної інвентаризації, що виготовляються суб'єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкт господарювання).

1.3. Це Положення поширюється на всі (в межах зони обслуговування ОКП "Коломийське МБТІ") виготовленні суб'єктами господарювання роботи з технічної інвентаризації, починаючи з моменту набрання чинності рішення Івано-Франківської обласної ради від25.06.2013 р. № 974-22/2013 "Про затвердження положення про порядок обліку об'єктів нерухомого майна на території Івано- Франківської області".

1.4. Інвентаризаційні справи (другий примірник), що були виготовлені суб'єктами господарювання, починаючи з 08.01.2013р. по приймаються на зберігання без проведення контролю якості та безоплатно впродовж двох місяців з моменту набрання чинності рішення Івано-Франківської обласної ради 25.06.2013 р. № 974-22/2013 "Про затвердження положення про порядок обліку об'єктів нерухомого майна на території Івано-Франківської області".

II. Порядок передачі матеріалів технічної інвентаризації
(технічних паспортів та інвентаризаційних справ) на зберігання


2.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані до видачі замовнику технічного паспорта передати матеріали технічної інвентаризації (інвентаризаційну справу (другий примірник) та технічний паспорт (другий примірник) на зберігання в ОКП "Коломийське МБТІ" (далі - Підприємство).

2.2. Необхідною передумовою приймання на зберігання матеріалів технічної інвентаризації (технічних паспортів та інвентаризаційних справ) є здійснення контролю якості робіт (далі - контроль якості).

2.3. Для проведення контролю якості між Підприємством та суб'єктом (уповноваженою особою) господарювання укладається договір про надання послуг.

Договір укладається у письмовій формі в двох оригінальних примірниках, що скріплюються підписами суб'єкта господарювання та керівника Підприємства. Один примірник договору видається суб'єкту господарювання, другий примірник договору підшивається до матеріалів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна, що передається на зберігання.

2.4. Для укладення договору про надання послуг суб'єктом господарювання подаються:

2.4.1. Оригінали технічного паспорта (перший примірник), технічного паспорта (другий примірник) та інвентаризаційної справи (другий примірник).
2.4.2. Копія кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури (далі - кваліфікаційний сертифікат).
2.4.3. Копія документа про реєстрацію суб'єкта господарювання.
2.4.4. Копія договору (витягу з договору) про надання послуг з технічної інвентаризації щодо об'єкта, технічна документація (техпаспорт, інвентаризаційна справа), яка передається на зберігання.
2.4.5. Заява про надання згоди на обробку персональних даних.

У разі приймання на зберігання інвентаризаційних матеріалів щодо об'єкта нерухомого майна зведеного до 05.08.1992р., суб'єктом господарювання подається також довідка-характеристика про інвентаризованого домоволодіння, згідно додатку 1.
Документи, зазначені в пп.2.4.1. (окрім першого примірника технічного паспорта), 2.4.4., 2.4.5. відповідальною особою Підприємства підшиваються до матеріалів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна, що передається на зберігання.

Копія кваліфікаційного сертифіката та документа про реєстрацію суб'єкта господарювання подаються один раз під час першого звернення до Підприємства щодо здійснення контролю.

Реєстр сертифікованих суб'єктів господарювання ведеться уповноваженим працівником. Підприємства шляхом занесення даних (номер та дата видачі кваліфікаційного сертифіката, реквізити суб'єкта господарювання) суб'єкта господарювання до електронної бази Підприємства.

2.5. При оформленні замовлення щодо проведення контролю якості суб'єкту господарювання, за його бажанням, уповноваженим працівником Підприємства надається розписка за формою, визначеною у додатку 2.

2.6. Контроль якості здійснюється на платній договірній основі, в строк до З робочих днів.

2.7. Контроль якості здійснюється в два етапи: на першому етапі інженер - контролер з якості Підприємства здійснює контроль якості виконаних робіт з технічної інвентаризації; на другому етапі особою, відповідальною за ведення архіву, здійснюється контроль якості оформлення інвентаризаційної справи.

2.8. На першому етапі інженер - контролер з якості перевіряє якість виконання інвентаризаційних, графічних, обчислювальних робіт, наявність в інвентаризаційних матеріалах проекту, дозвільної документації, містобудівних умов і обмежень та ін., відповідність об'єкта нерухомого майна проектній та дозвільній документації, проводиться перевірка факту надсилання органам місцевого самоврядування чи місцевим органам державної влади повідомлення про виявлення самочинного будівництва.

2.9. Після перевірки якості виконаних робіт з технічної інвентаризації інженер - контролер з якості передає інвентаризаційні матеріали особі, відповідальній за ведення архіву, для здійснення контролю якості оформлення інвентаризаційних матеріалів.

2.10. Особа, відповідальна за ведення архіву, здійснює перевірку наявності в інвентаризаційних матеріалах необхідних документів, що визначені Інструкцією про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженою наказом Держбуду від 24.05.2001р. №127 та Положенням про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації, затвердженого наказом Держбуду України від 30.01.2002р. № 18.

2.11. По результатах здійснення контролю інженером - контролером з якості та особою, відповідальною за ведення архіву, складається висновок про можливість прийняття на зберігання матеріалів технічної інвентаризації (далі - висновок) за формою, визначеною в додатку 3.
Висновок складається в двох однакових примірниках, перший з яких видається суб'єкту господарювання (уповноваженій особі), другий підшивається до матеріалів інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна, що передається на зберігання. Висновок підписується інженером - контролером з якості, особою, відповідальною за ведення архіву, та керівником (уповноваженою особою) Підприємства. Висновок скріплюється печаткою Підприємства.

2.12. У разі позитивного висновку технічний паспорт (другий примірник) та інвентаризаційна справа (другий примірник) приймаються на зберігання в архів Підприємства, про що оформляється акт прийому-передачі, а на технічному паспорті (перший примірник), який повертається суб'єкту господарювання, проставляється штамп наступного змісту:

"Другий примірник прийнято на зберігання ______________201__р. (дата)

Начальник БТІ _____________ (підпис) ____________(ПІБ)

Підпис керівника Підприємства скріплюється гербовою печаткою Підприємства.

2.13. У разі негативного висновку оригінали технічного паспорта (перший примірник), технічного паспорта (другий примірник) та інвентаризаційної справи (другий примірник) повертаються суб'єкту господарювання згідно акту прийому-передачі на доопрацювання.

2.14. Доопрацьовані суб'єктом господарювання матеріали технічної інвентаризації, приймаються на зберігання в такому ж порядку, як при первинному зверненні.
2000-2015 © Ю.Молодій розміщено: "YES" ISP
Потрібна реклама?
пишіть...

товари для дітей товари для відпочинку - Kapitan.ua