iñòîð³ÿ <-- Êîëîìèÿ ÂÅÁ Ïîðòàë
 

IN MEMORIAM
Ðîçãîðíóòèé çâ³ò Ïåðøî¿ ³ñòîðèêî-ìåìîð³ÿëüíî¿ åêñïåäèö³¿ "ÍÅÊÐÎÏÎ˲ ÊÎËÎÌȯ"

²âàí ÌÎÍÎËÀÒ²É, Ìèðîñëàâà ÊÎ×ÅÐÆÓÊ

Преамбула. Збереження пам’яток історії та культури Української держави залишається і надалі важливим першочерговим завданням в умовах глибокої соціально-економічної та національно-культурної кризи. Впорядкування та належне поцінування нашого минулого не можливе без заходів, спрямованих на реконструкцію власної історії, повернення із небуття забутих імен, подій, - саме тих, до яких звертається сьогодні громадськість нашого краю. Таким громадсько-значущим заходом і стала Перша історико-меморіяльна експедиція Відділу науково-дослідницької роботи Музею історії міста Коломиї "Некрополі Коломиї". Вона відбувалася впродовж травня 1997р. на кладовищі польської громади міста, яке розташоване в північно-східній частині Коломиї, локально – біля сьогоднішніх вулиць Гетьмана І.Мазепи, О.Довженка та С.Бандери.

Історична довідка. Науковими працівниками Відділу науково-дослідницької роботи музею (надалі – ВНДР МІК), на підставі речових джерел історичного дослідження (надгробки, родинні гробниці, колективні поховання, пам’ятні знаки, кенотафи тощо) встановлено, що поховання на цьому кладовищі започатковано наприк. XVIII – на поч. ХІХ ст. Для цих потреб магістратом Коломиї було відведене спеціальне кладовищне поле на околицях тогочасного міста. Призначене для членів польської общини, через унікальні (на жаль, в основному, знищені) історико-архітектурні ансамблі, кладовище стало не лише окрасою меморіяльної пластики Покуття, але і до певної міри – символом польського народу і його культури коломиян, котрі, бувши українцями, "культурно і політично вважали себе поляками".

Ритуал поховання поляків, німців, євреїв, канадійців, італійців і частково українців, здійснювали тут упродовж цілого ХІХ – і першої чверті ХХ ст. Простежуючи соціальну структуру похованих на цьому кладовищі, слід відзначити значну кількість купців, фабрикантів, власників маєтків, державних службовців, священослужителів і науковців Коломийщини. Впродовж буремних років Першої світової війни 1914-1918 рр., українсько-польської війни 1918-1919 рр. окремі дільниці кладовища були відведені міською адміністрацією для так званого "Військового цвинтаря". Саме на цих полях були пізніше поховані українці, поляки, росіяни, білоруси, німці – учасники бойових формувань УСС і УГА. Згідно із дослідженнями М.Арсака, тут поховано лише 75 українців-усусусів, а також військовиків періоду ЗУНР. В 1918-1919 рр., під час українсько-польської війни, полонених та інтернованих військових у таборі на Козачеві (Косачеві), що вмирали від ран чи гострих інфекційних і респіраторних захворювань у Запасній Лічниці Коломийської Окружної Військової Команди (ЗЛ КОВК) хоронили саме на "військовій" частині кладовища, під безіменними хрестами одинакової форми з первісною нумерацією. В результаті пошукової роботи, в 1995 р. І.Монолатію вдалося встановити імена і прізвища та поодинокі відомості про ше 118 інтернованих польської армії, 55 в’язнів російської армії, одного чеха і білоруса. Виявлено архівні документи, ідентифіковано їхні імена, райони походження, домашні адреси, свідоцтва про смерть.

За часів панування на українських землях Галичини Другої Речі Посполитої (1921-1939 рр.), на кладовищі проводилися погребення міщан, чужинців, військових діячів краю. Інші джерела вказують, що у період 1939-1944 рр. на кладовищних дільницях були поховані не лише коломийські поляки, але й українці, росіяни, німці. Після закінчення Другої світової війни, біля військового мемеріялу воякам армії Австро-Угорщини (1915 р.) було прокладено окрему алею, уздовж якої поховано військовослужбовців Радянської армії, які загинули у боротьбі із загонами УПА в Карпатському краї.

Кладовище польської общини Коломиї, що після жорстоких років світових воєн перетворилося в один із міських некрополів, де хоронили без різниці національності, віровизнання і партійної приналежности, було законсервоване для поховань, за висновками цієї експедиції, у 1961 р. Від 1961 р. до сьогодні включно (березень 2001 р.) досліджуваний об’єкт знаходиться в аварійному і антисанітарному стані.

Учасники експедиції:
- Монолатій Іван Сергійович – завідувач ВНДР МІК, вчений секретар Коломийського осередку НТШ, керівник проекту;
- Кочержук Мирослава Володимирівна – старший науковий працівник ВНДР МІК;
- Двилюк Марія Петрівна – науковий працівник ВНДР МІК (члени експедиції).

Хід роботи експедиції.

День перший.
5.05.1997 р. Понеділок. Погодні умови добрі. Перша історико-меморіяльна експедиція "Некрополі Коломиї" поставила за мету обстеження, виявлення і фіксацію поховань на території кладовища польської общини Коломиї, їх наукову інвентаризацію. Окремо вказано на збір історико-біографічних відомостей із наступним занесенням їх (після реєстрації та систематизаційної обробки) на картотеки ВНДР МІК. Експедиція розпочала роботу о 10:00 год. На території об’єкту, що прилягає до автошляху загальнодержавного значення Івано-Франківськ-Чернівці (вул. С.Бандери, О.Довженка). Польові дослідження провели М.В. Кочержук, М.П. Двилюк, І.С. Монолатій. Вирішено обстежити центральну дільницю кладовища, його головні алеї у північно-східному напрямку. Робота тривала до 12:30 год. Обідня перерва: 13:00-14:00. Від 14:00 зібраний матеріял опрацьовувався у ВНДР МІК.

День другий. 6.05.1997 р. Вівторок. Погодні умови добрі. Польові дослідження розпочалися о 9:30 год. вивченням пам’ятних знаків, кенотафів, родинних гробниць, окремих могил центральної дільниці і бічних алей зі сторони вулиць О.Довженка і С.Бандери. Дослідження провели М.В. Кочержук, М.П. Двилюк, І.С. Монолатій. Від 14:00 у ВНДР МІК відбувалося обговорення питань роботи експедиції, опрацьовання матеріялу.

День третій. 7.05.1997 р. Середа. Погодні умови задовільні. Обстеження лівої частини головної алеї на північний Схід розпочалося о 10:00 год. М.В. Кочержук та М.П. Двилюк здійснили науковий опис та інвентаризацію окремих поховань польської общини Коломиї і поховань військовослужбовців Радянської армії. Перерва на обід: 12:00-13:00 год. Робота завершилася о 16:00 год.

День четвертий. 8.05.1997 р. Четвер. Погодні умови добрі. Робота розпочалася о 9:30 год. М.В. Кочержук, М.П. Двилюк, І.С. Монолатій обстежили бічні алеї кладвища на Захід, з боку вул. О.Довженка зафіксували межі кладовищного поля, описали поховання, що там знаходилися. Від 13:00 год. – упорядкування записів експедиції у ВНДР МІК.

День п’ятий. 12.05.1997 р. Понеділок. Погодні умови задовільні. Від 8:30 до 12:30 год. проходила остання фіксація поховальних пам’яток. В 14:00 год. розпочалося засідання Вченої ради МІК, обговорення результатів експедиції, перспективи дослідження коломийських кладовищ.

Систематизація зібраних історико-біографічних даних. Звіти про польове обстеження та інвентаризацію польського кладовища Коломиї із зазначенням кількісних і якісних показників були складені на руки директора музею: І.С. Монолатієм – 26.95.1997 р.; М.П. Двилюк – 28.05.1997 р.; М.В. Кочержук – 29.05.1997 р. У висліді цього, І.С. Монолатієм виявлено і обстежено 92 поховання; М.В. Кочержук – 213; М.П. Двилюк – 186. Разом – 491 поховання.

У структурному відношенні ці дані розподілилися наступним чином:
1. Родинних гробниць, без вказаних історико-біографічних даних – 24;
2. Поховань громадсько-політичних діячів краю – 51;
3. Поховань почесних громадян Коломиї – 3;
4. Поховань чужинців (до уваги не бралося мешканців внутрішніх теритрій Австро-Угорщини і Другої Речі Посполитої), похованих у Коломиї – 2;
5. Членів чернечих і релігійних згромаджень, священослужителів – 4;
6. Звичайних поховань – 403.

Зібраний та систематизований в алфавітному порядку історико-біографічний матеріял занесено до картотек ВНДР МІК.

Нові факти історичного коломиєзнавства. Виходячи з кількісних та якісних показників, що були занесені до картотек, встановлено, що на окремих дільницях кладовища поховані особи, які відігравали помітну роль у міському середовищі Коломиї кін. XVIII – першої пол. ХХ ст., а факти і події з їх минулого досі були невідомими та маловивченими.

Серед них виділяють:

БАЄХЕРОВА * (?) † (?), жінка ад’юнкта Коломийського староства.
БОЧЧІАНО ЙОЗЕФ *1828 †1885, полковник.
БІЛОСКУРСЬКИЙ ФРАНЦІШЕК КСАВЕРІЙ ҐАБДАНК *1.02.1812 †2.07.1883, капітан і колишній офіцер польських військ 1831 р.
БЄЛЕВІЧ ЮЗЕФ МОГІЛА *25.01.1852 †27.07.1906, радник Галицького Краєвого суду.
БРАССОН АЛЬОЇЗІЙ *28.05.1804 †6.04.1879, комісар.
ВЕРНЕР ФРАНЦІШЕК *18.07.1904 †25.04.1938, урядовий референт Станіславівського воєводства.
ВІТОСЛАВСЬКИЙ НЕЧУЛ КАЗІМЄЖ БРОНІСЛАВ *(?) †(?), аптекар, бурмістр Коломиї, посол до Галицького Краєвого сейму, повстанець 1863 р.
ВОЙТАШЕВИЧ ВОЙЦЕХ *25.04.1870 †28.03.1907, маґістр права.
ВОЙТАШЕВИЧ ПАВЕЛ *24.06.1902 †16.05.1935, маґістр права.
ГРУШКАВСЬКА ГЕЛЕНА-МАРІЯ з Пйотровських *7.07.1889 †17.12.1911, жінка цісарсько-королівського офіціала Намісництва.
ҐАДЗІНСЬКИЙ ТЕОФІЛЬ ПОБОГ †18.09.1913, дарував маєток на польську бурсу.
ҐОЛІМУНТОВИЧ ЙОЗЕФ *1837 †19.06.1906, директор банку.
ҐОРБІНСЬКІ РОМАН *1831 †1888, лікар.
ЗАРЕМБА МІХАЄЛЬ *5.04.1886 †12.11.1931, римо-католицький ксьондз.
КЛЕЙМЕНОВ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ *1901 †1954, заслужений лікар УРСР.
КНІГІНІЦКІ ЮЗЕФ †1931, проживши 61 рік, почесний громадянин Коломиї.
КОРЧАК ЛЕОПОЛЬД †15.02.1931, старший радник Каси Скарбової.
КРАСНІЦКІ ТАДАУШ *24.11.1861 †24.04.1902, адвокат.
КУЛІНСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ *26.12.1863 †1.07.1936, емеритований директор школи.
ЛОРЕНЦ КАТАРЖИНА *24.10.1879 †9.07.1931, сестра Святого милосердя Св. Вінкентія а Павльо.
ЛУК’ЯНІВ ВАНДА з Жидлів *1882 †1912, жінка урядника Краєвої скарбової евіденції.
ЛЯЙБШАНҐ фон ШАРТЕНБУРҐ ГАЙНРІХ *28.10.1820 †3.10.1903, капітан, кавалер ордена Людовіка І класу, володар золотого і срібного ланцюгів за хоробрість і медалі за війну, офіцер служби Округи І класу, кавалер ордена Св. Анни.
МАЙЗЕЛЬ БОЛЕСЛАВ †23.05.1892, проживши 28 років, д-р медицини.
МАК ІНТОШ ДЖОН *4.02.1828 †24.02.1890, народжений у Канаді, помер у Слободі (Рунґурській).
МАК ІНТОШ АМЕЛІЯ *23.10.1859 †2.08.1889, народжена у Канаді, померла у Коломиї; жінка Джорджа Мак Інтоша.
МАРИНЕЦЬ ВАЛЕРІЯ з Курцвайлів *1864 †1940.
МУЦК ВІЛЬҐЕЛЬМ *1826 †1913, полковник.
НОЙМАН МАКСИМІЛІЯН *16.09.1859 †18.09.1932, емеритований директор Окружної скарбової каси.
ПАВЛІКОВСЬКИЙ ФЕРДІНАНД *1834 †1915, керівник Коломийського староства, староста.
ПІСКОЗУБ ЮЗЕФ, син Ігнатія *1852 †19.11.1923, почесний громадянин Коломиї.
ПІСКОЗУБ АНДЖЕЙ *24.12.1863 †1920, касир "Товариства залічкового" в Коломиї.
ПІСКОЗУБ ФРАНЦІШЕК *4.11.1882 † (?), скарбовий урядник.
РАХ (РЕХ?) ВІЛЬҐЕЛЬМ-ЖИҐМОНТ *28.01.1822 †27.02.1888, д-р права, адвокат.
РЕССІГ КАРОЛЬ †19.06.1876, оплачуваний ревідент повітової Скарбової дирекції.
РОЗВАДОВСЬКА МАРІЯ-ЙОРДАН *10.05.1853 †8.08.1935.
РОЗНЕР МАКСИМІЛІЯН *1.01.1836 †13.03.1904, д-р медицини, старший повітовий лікар.
САВЧИНСЬКИЙ АВГУСТ-ТИТУС (Тит) *1859 †1909, радник Галицького Краєвого суду.
СЛОНЕЦЬКИЙ РУДОЛЬФ *1818 †1897, ротмістр угорських військ у 1848-1849 рр.
СЛОНЕЦЬКИЙ БРОНІСЛАВ *1838 †1919, солдат Війська польського і комісар Уряду Народового.
СЛОНЕЦЬКИЙ АЛЬФРЕД *1864 †1911, шамбелян і майор.
СТАДНІЧЕНКО ФРАНЦІШЕК †20.09.1883, проживши 65 років; асессор і почесний громадянин Коломиї.
СТІДЛЬ АДАЛЬБЕР *1805 †10.11.1874, д-р медицини, полковий лікар.
ТОРБЕ ВІЛЬҐЕЛЬМ *1.04.1866 †1933, емеритований старший ассесор PKP.
ФІШЕР СТАНІСЛАВ †14.11.1892, проживши 72 роки; головний збирач податків.
ЧЕРНІК МАРТІН-ЛЮДОВИК *16.08.1870 †19.01.1912, цісарсько-королівський податковий радник. 
ШІНДЛЄР ТАДЕУШ *27.02.1905 †13.09.1935, маґістр права.
ШМІДТ ЄЙСЕНЕГ * (?) † (?), капітан.
ШПІЛЬФОГЛОВА МАРЦЕЛЯ з Гутковських *29.07.1885 †3.04.1913, жінка ад’юнкта цісарсько-королівської залізниці.
ШРАЙБЕР ЕДВАРД *1875 †1943, машиніст залізничний.
ЯВОРСЬКИЙ БОЛЕСЛАВ *3.06.1854, у Витвянах †1.08.1922, у Коломиї; опікун церковний, приятель молоді, лікар шкільний і судовий.
ЯВОРСЬКИЙ МІХАЛ *17.09.1847 †8.01.1908, д-р філософії, цісарсько-королівський секретар суду.

Наукова значимість цих фактів окреслює історичну джерелознавчу цінність речових пам’яток історії та культури. Якщо історична наука (крім археології і етнографії) недостатньо використовує специфічні допоміжні джерела, наукові експедиції своїми пошуками до певної міри заповнюють цей пробіл: виявляють нові, невідомі досі факти, уточнюють і розширюють визначені аспекти наукових проблем. В деяких випадках вивчення музейних і спеціальних джерел (гробниць, надгробків, пам’ятних знаків тощо) дозволяє прийти до висновків та узагальнень про наше минуле, які не могли б бути зробленими на підставі вивчення лишень архівних і бібліографічних матеріялів.

ІНДЕКС ОСІБ, похованих на дільницях польського кладовища Коломиї, встановлений учасниками експедиції "НЕКРОПОЛІ КОЛОМИЇ" у 1997 р.

А
АБРАГАМОВИЧ, Стефан *1838 †1900.
АБРАГАМОВИЧ, Розалія із Залєських *1844 †1902.
АГУСАНОВА, Фіона Агапонівна *1867 †1956.
АЛЄКСАНДРОВ, Микола Олександрович *19.12.1905 †3.01.1951.
АНДРУШЕВСЬКА, Владислава з Хлопицьких *1853 †1930.
АДРЮЩЕНКО, Ірина Фомівна *1876 †1961.
АПРІНЦЕВ, В.І. *1912 †28.11.1956.
АСЛАН, Якоб *1830 †1894.
АСЛАН, Ванда з Тишковських †8.08.1898.

Б
БАЄВСЬКИХ, родини гробниця (р/н).
БАЄХЕРОВА, * (?) † (?).
БАРАН, Марія *1.07.1876 †5.03.1937.
БАРАНСЬКА, Марія-Фецілія Освальда *29.02.1836 †18.07.1887.
БАРАНСЬКИЙ, Францішек *24.05.1894 †6.12.1904.
БАРЛАМОВА, Фаїна Костянтинівна *1902 †1950.
БАТКОВСЬКА, Гелена з Яворських * (?) † (?).
БЕДНАРЧУК, Ян *1856 †1906.
БЕДНАРЧУК, Ян *1856 †1908.
БЕЄР, Юзеф *1840 †6.07.1907.
БЕЄР[ОВА], Кароліна *1850 †12.01.1938.
БЕЛЄВІЧ, Могіла Юзеф *25.01.1852 †27.07.1906.
БІЙОВСЬКА, Аґнєжка †1910.
БІЛІВАС, Тадеуш *1891 †1918.
БІЛОСКУРСЬКИЙ, Францішек-Ксаверій Ґабданк *1.02.1812 †2.07.1883.
БІЛОСКУРСЬКА Ґабданк, Михаліна з Соботів *12.11.1826 †17.03.1914.
БІЛОСКУРСЬКИЙ, Владислав *9.05.1909 †20.01.1928.
БІЛОСКУРСЬКА, Марія *7.04.1911 †24.02.1931.
БІЛОСКУРСЬКОГО, Юзефа гробниця (р/н).
БІЛОСКУРСЬКИХ і ЛІСОВСЬКИХ, родини гробниця (р/н).
БІЛОУСОВА, Зофія із Глодовичів *20.08.1859 †12.02.1911.
БІСКУПСЬКИЙ, Любін *1840 †1916.
БЛАЖКЕВИЧ, Марія †1903, проживши 2 роки.
БЛАЖКЕВИЧ, Катаржина †1935, проживши 60 років.
БЛАЖОВСЬКА, Стефанія Сас †1.01.1903, проживши 15 років.
БЛАЖОВСЬКИЙ, Антоній Сас †18.06.1909, проживши 70 років.
БЛАЖОВСЬКА, Пауліна з Добжанських Сас †21.11.1929, проживши 74 роки.
БЛЯХАРСЬКІ, Петро *1883 †17.12.1937.
БЛОХ, Ігнатій †1893, проживши 78 років.
БЛОХІНА, Надія Тихонівна *1925 †1951.
БЛЯХ, Гелена *17.05.1893 †13.06.1933.
БОБЕРОВА, Елєонора із Ожешковських †9.12.1903.
БОБРОВСЬКА, Марія із Стефановичів *3.07.1847 †8.03.1908.
БОДВІНСЬКИХ, родини гробниця (р/н).
БОЄВСЬКА, Ірена †14.04.1916, проживши 18 років.
БОЗІГОВИЧ, Емілія †1841.
БОЗІГОВИЧ, Франц *1802 †16.10.1886.
БОРИСЕНКО, Михайло Харлампієвич *1904 †1948.
БОРИСОВ, Микола Олександрович *1930 †1954.
БОУЦЕК, Леонард *(?) †(?).
БОШАР, Урсула *1.11.1902 †24.11.1924.
БОЧЧІАНО, Йозеф *1828 †1885.
БРАССОН, Альоїзій *28.05.1804 †6.04.1879.
БРАССОН[ОВА], Елєонора із Цуммерів *6.03.1813? †13.03.1855.
БРАССОН, Емілія *22.11.1835 †3.08.1898.
БРАССОН, Альфред *23.05.1841 †24.12.1850.
БРАССОН, Елєонара *22.04.1849 †17.12.1850.
БРАШКО, Кароль *(?) †(?).
БРАШКО, Анна *(?) †(?).
БРАШКІВ, родини гробниця (р/н).
БРИКАЛЬСЬКИЙ, Йозеф *1784 †1884.
БУГАЄВ, Сергій Сергійович *1925 †1954.
БУДЗІНОВСЬКА, Антоніна *23.04.18..? †..?1934.
БУДЗІНОВСЬКА, Катаріна *6.04.1876 †18.08.1934.
БУДЗІНОВСЬКИЙ, Броніслав *6.12.1863 †30.06.1934.
БУДЗІНОВСЬКИЙ, Міхаєль *14.08.1872 †16.08.1938.
БУДЗЯНОВСЬКА, Ґонората із Смоньоцькіх *1860 †(?).
БУДЗЯНОВСЬКА, Марія *1896 †1949.
БУДЗЯНОВСЬКА, Марія †8.07.1934, проживши 73 роки.
БУДЗЯНОВСЬКИЙ, Юзеф із Казімієржа *1856 †(?).

В
ВАНКОВА, Марія із Зілінських *31.03.1893 †7.01.1938
ВЕРНЕР, Станіслав *24.11.1874 †17.07.1932
ВЕРНЕР, Францішек *18.07.1904 †25.04.1938
ВЕРСТЛЕР, Філіп *1824 †1909
ВЕРСТЛЕР, Юзефа із Юнгвіртів *1832 †1893 
ВЕЦКОВСЬКА, Ядвіга †1925
ВІЛЬЧИНСЬКА, Пауліна із Пашков *10.01.1879 †7.08.1930
ВІММЕРІВ і МАРЕШІВ, родини гробниця (р/н).
ВІСНЬОВСЬКА, Марія *1844 †1917
ВІСНЬОВСЬКИЙ, Пйотр *1853 †(?)
ВІСНЬОВСЬКА, Альбіна *1855 †(?)
ВІСПЕК, Пйотр † помер на 80 році життя
ВІСПЕКОВА, Антоніна з Главатих *16.01.1830 †6.05.1900
ВІТОСЛАВСЬКА, Марія з Солтисіків *31.08.1848 †6.08.1919
ВІТОСЛАВСЬКИЙ, Нечул-Казімієж Броніслав *(?) †(?)
ВІХОВСЬКА, Геновефа із Ходоровських *1850 †1910
ВНЕНКОВА, Станіслава *18.01.1893 †20.09.1934
ВОЙНАРОВСЬКИЙ, Вінценз *1851 †1911
ВОЙТАШЕВИЧ, Войцех *25.04.1870 †28.03.1907
ВОЙТАШЕВИЧ, Павел *24.06.1902 †16.05.1935
ВОЙТОВІЧ, Йозефа †14.09.1927, проживши 48 років
ВОЙТОВІЧ, Марія †25.09.1928, проживши 85 років
ВОЗНЯК, Кароліна *21.01.1872 †27.04.1935
ВОЛОШИНСЬКА, Фелікса †1927
ВОЛОШИНСЬКА, Малвіна †23.01.1932
ВОЛОШИНСЬКА, Стефанія †24.12.1939
ВОЛОШИНСЬКА, Йозефа †3.06.1942
ВОРВІВ, родини гробниця (р/н)
ВРІНК, Розалія із Патковських *5.02.1900 †23.05.1928
ВЯТКОВСЬКИЙ, Ігнатій *1899 †1923

Д
ДЕБСЬКА, Марія з Романовських *1855 †6.02.1931
ДЕБСЬКІ, Ян *1850 †1908
ДЕБСЬКІ, Пелагія *1891 †20.02.1922
ДЕКЕВСЬКА, Анна з Адамеків *1890 †1891
ДЕЛІНСЬКИЙ, Антоній *19.04.1840 †13.05.1878
ДЕЛІНСЬКИЙ, Казимир *29.08.1870 †23.02.1872
ДЕМУРА, Марійка Іванівна *13.07.1944 †1.01.1946
ДЕМУРА, Григорко Іванович *13.07.1944 †1.01.1946
ДЕМ’ЯНЧУК, Оксана Андріївна *1890 †1950
ДЕЦ, Казімієж *1863 †2.11.1894
ДЗЕРКОВСЬКА, Марцеля із Завадовських *(?) †(?)
ДЗЬОБЕК, Казімієж †28.01.1881, проживши 57 років
ДІЛІНСЬКА, Альбіна-Людовіка з Жидлів *15.05.1825 †18.02.1903
ДОБЖАНСЬКИЙ, Тадей *12.12.1837 †30.05.1885
ДОБЖАНСЬКА, Йоанна *4.03.1861 †15.02.1914
ДОБЖАНСЬКИЙ, Болеслав-Казимир *13.03.1873 †8.03.1902
ДОБЖАНСЬКИЙ, Стас *13.11.1886 †27.12.1891
ДОЛІНСЬКА, Анелія †1897, проживши 44 роки.
ДОЛІНСЬКА, Розалія із Сівінських *27.07.1856 †4.11.1915
ДОЛІНСЬКИЙ, Антоній *29.08.1855 †2.12.1921
ДОНСЬКИЙ, Ізраїль Олександрович *17.05.1922 †8.02.1951
ДЬЯЧЕНКО, Федір Серафимович *1923 †1940

Е
ЕРБЕРОВА, Амалія з Любартів †1898, проживши 29 років

Ж
ЖДАНОВ, Н.Я. *1921 †1953
ЖОЛОБАК, Антоній Алойзий *1890 †1902
ЖУРАКОВСЬКА, Ксаверція † (?), проживши 8 років

З
ЗАВОРСЬКИЙ, Тадзіус *1922 †1923
ЗАГОРНА, Вікторія †24.11.1926, проживши 75 років
ЗАКРОЦЬКИЙ, Адам-Юзеф *12.01.1891 †2.05.1910
ЗАРЕМБА, Станіслав *1821 †4.07.1897
ЗАРЕМБА, Генрик *30.11.1850 †22.12.1918
ЗАРЕМБА, Станіслав *1859 †(?)
ЗАРЕМБА, Катаріна з Крушельницьких *20.05.1859 †19.12.1884
ЗАРЕМБА, Тадеуш *1861 †1884
ЗАРЕМБА, Ігнатій †16.07.1875, проживши 56 років
ЗАРЕМБА, Анджей-Сатурнін *29.11.1887 †11.12.1935
ЗАРЕМБА, Міхаєль *5.04.1886 †12.11.1931
ЗАРЕМБІНА, Антоніна *1870 †23.08.1900
ЗАРЕМБІНА, Пауліна *13.10.1882 †(?)
ЗАРЗІЦЬКИЙ, Ніколай †25.11.1931, проживши 81 років
ЗАРЧИЦЬКА, Петронеля *1854 †1918
ЗАЧЕК, Щепан †23.03.1912, проживши 50 років
ЗАЧКОВА, Катаржина †9.10.1903, проживши 49 років
ЗЄЛІНСЬКИХ, родини гробниця (р/н)
ЗІМОВА, Гелена з Букаємських *27.01.1869 †2.06.1916
ЗОЗЛОВА, Емілія з Невядомських †3.03.1914

І
ІЗДЕБСЬКА, Юзефа *1855 †1938
ІСАЄВ, І.А. *1919 †1953

К
КАВАЛЬСУВНА, Люся †20.08.1936, проживши 25 років
КАМІНСЬКИХ, родини гробниця (р/н)
КАЛАФАТЮК, Кароль *1863 †27.10.1927
КАППІ, Фердінанд †21.12.1902, проживши 62 роки
КАРАДІШ, Вероніка з Адамеків *1815 †1897
КАРГ, Ян *13.10.1845 †2.12. 1912
КАРД, Марія *(?) †(?)
КАРМУЗАКОВ, Микола Ілліч *1929 †1.06.1952
КАРПІНСЬКА, ? *1858 †1908
КАРПІНСЬКИЙ, Казімієж *1891 †1909
КАРПІНСЬКА, Юлія з Черніков †12.05.1917
КАСПЖИЦЬКА, Кароліна *1809 †1890
КЖІВІ, Шимон *1862 †1927
КІСЕЛЬ, Пйотр †8.01.1907, проживши 57 років
КЛЕЙМЕНОВА, Ольга Степанівна *1876 †1951
КЛЕЙМЕНОВ, Іван Олексійович *1901 †1954
КЛЕТАН, Міхал *1882 †1927
КЛІМЕК, Едуард *1.06.1801 †7.01.1882
КЛОСОВСЬКА, Вікторія-Гелена з Клятецьких *15.12.1879 †18.07.1909
КЛОСОВСЬКИЙ, Мейцьо *13.03.1908 †7.04.1908
КНІГІНІЦЬКІ, Юзеф †1913, проживши 61 років
КОВАЛЬСЬКА, Анна *1856 †1942
КОЖЕНЬОВСЬКА, Людовіка *1876 †1897
КОЗЛОВСЬКА, Юзефіна-Мальвіна *28.10.1864 †2.04.1923
КОЗЛОВСЬКА, Марія *(?) †(?)
КОПИСТИНСЬКА, Марія *28.04.1909 †5. (?) 1939
КОРЧАК, Леопольд †15.02.1931
КОССОВСЬКИЙ, Кароль *24.06.1860 †14.09.1937
КОССОВСЬКА, Анна з Санойців *1866 †1940
КОССОВІЧ, Томаш †1896, проживши 63 роки
КОСТЕК, Марцела із Кнігініцьких †1936, проживши 30 років
КО?ТУШКІНА, Феодосія Захарівна *1891 †1950
КРАЙЦЕР, Кароліна *1827 †1913
КРАСНІЦЬКА, Амалія *1842 †1915
КРАСНІЦЬКІ, Тадеуш *24.11.1861 †24.04.1902
КРАСІНСЬКИЙ, Казимир *3.11.1863 †21.02.1886
КРАСНІЦЬКА, Ванда з Дзішків *21.08.1865 †10.09.1902
КРІЄНДЕЛЬ, Жигмонт *1880 †14.01.1934
КРОБІЦКА, Теофіля з Галашовських †4.09.1905, проживши 80 років
КРОПАЧЕК, Францішек †1895
КРОПАЧЕК, Антоніна †1895
КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ, Казімієж †12.07.1936, проживши 76 років
КРУШЕЛЬНИЦЬКА, Марія із Жураковських †1.02.1937, проживши 74 роки
КУЛІНСЬКИЙ, Болеслав *26.12.1853 †1.07.1936
КУЛЬЧИЦЬКА, Марія *(?) †(?)
КШЕМЕНЕЦЬКА, Марія з Свідерських *1897 †1938
КШИШТАЛОВА, Яніна * 31.03.1901 †22.02. (?)

Л
ЛАЗАРЕВ, Микола Михайлович *10.08.1909 †24.10.1951
ЛАЗАРУК, Розалія із Зарзіцьких †24.04.1925, проживши 43 роки
ЛЕВАНСЬКА, ? *1854 †1931
ЛЕВИЦЬКА, Стефанія *1903 †1932
ЛЕЙБГАРТ, Густав †1900, на 51 році життя
ЛЕННЕР, Томаш †20.08.1937, проживши 58 років
ЛІСАКОВСЬКИЙ, Юзеф *23.04.1854 †9.11.1915
ЛІШКЕВИЧ, Марцеля †19.12.1908, проживши 63 роки
ЛОРЕНЦ, Катарина *24.10.1879 †9.07.1931
ЛУКАСЕВІЧ, ? *1864 †1913
ЛУКОВСЬКА, Ядвіга *1860 †1935
ЛУКОВСЬКИЙ, Казімієж *1863 †193?
ЛУКОВСЬКИЙ, Едзьо *1895 †1903
ЛУК’ЯНІВ, Ванда з Жидлів *1882 †1912
ЛУЧИНСЬКА, Анна з Ожельських *1844 †1910
ЛЮБОРАК, Казимир Людвікович *1880 †1950
ЛЯЙБШАНҐ фон ШАРТЕНБУРҐ, Гайнріх *28.10.1820 †3.10.1903
ЛЯЙБШАНҐ фон ШАРТЕНБУРҐ, Анна *24.07.1824 †(?)
ЛЯНГЕР, Марія *19.07.1901 †6.02.1906

М
МАЙЗЕЛЬ, Болеслав †23.05.1928, проживши 28 років
МАК ІНТОШ, Джон *4.02.1828 †24.02.1890
МАК ІНТОШ, Амелія *23.10.1857 †2.08.1889
МАКОЄВІЧ, Кароль *31.10.1877 †1.03.1933
МАКОЄВІЧ, Маріян-Мечислав *18.06.1911 †12.06.1935
МАРИНЕЦЬ, Валерія з Курцвайлів *1864 †1940
МАТВА, В.А. *1929 †1953
МАТЧИНСЬКА, Казимира *185? †(?)
МАЦКІЄВІЧ, Роберт *8.11.1887 †18.11.1939
МАЦКІЄВІЧ, Зофія *22.10.1919 †19.11.1937
МАШЕК, Антоніна з Карпінських *1837 †1889
МЕССЛІН, Марилька-Ядвіся *20.03.1921 †24.07.1922
МЕССЛІН, Ян-Марцелій *25.04.1911 †16.05.1911
МІЗІЄВІЧІВ, родини гробниця (р/н)
МІКЛЬОСЄВІЧ, Ян *1818 †1900
МІЛОС, Матій †10.06.1924, проживши 64 роки
МІХАЛЕВІЧ, Ігнатій Лушня де *1834 †1899
МІХТА, Адам *24.10.1800 †17.02.1878
МІХТА, Вальбіна-Феліція із Ходоровських *10.03.1838 †18.07.1892
МІХТА, Мацій *12.09.1847 †14.05.1897
МІХТА, Станіслав-Юзеф *29.04.1872 †7.06.1891
МОРАВСЬКИХ, родини гробниця (р/н)
МОРЕЛОВСЬКА, Гелена *1849 †1909
МОХНАЦЬКА, Софія з Пачовських *1820 †10.07.1871
МОШОРІВ МАССІЛ де, родини гробниця (р/н)
МУЛОВА, Яніна з Войнаровських *1906 †1928
МУЦК, Вільґельм *1826 †1913
МУЦКОВА, Юлія з Слонецьких *1840 †1912
МЮЛЛЄР, Адольф *1824 †1877
МЮЛЛЄР, Маґдалена *1837 †1907
МЮННІХ, Якуб †14.07.1930, на 66 році життя
МЮННІХ, Катаржина *18.10.1867 †28.10.1899

Н
НЕМКЄВИЧОВА, ? †1904, проживши 70 років
НЄРАТКА, Мечислав †13.03.1919
НЄРАДКА, Францішек *1857 †1911
НЄРАДКА, Ян *1868 †1902
НЄРАДКА, Кароліна *1898 †1911?
НЄРАДКА, Пауліна *1900 †23.03.1910
НОВІЦЬКИЙ, Юзеф *(?) †(?)
НОЙМАН, Максиміліян *16.09.1859 †18.09.1932
НОЙМАН, Софія *23.11.1889 †18.11.1936

О
ОЖЕХОВСЬКІ, Міхал *1815 †28.10.1890

П
ПАВЛІКОВСЬКИЙ, Фердінанд *1834 †1915
ПАВЛІКОВСЬКА, Стефанія *1857 †1939
ПАВЛІШАК, Теодор *25.05.1858 †3.11.1939
ПАВЛІШАК, Гелена *1863 †1934
ПАВСЬКА, Марта з Доброховських *1875 †1936
ПАНЧЕНКО, Василь Мартинович *1922 †1949
ПАРФАНОВИЧ, Марія з Волошинських †7.01.1940
ПАТКОВСЬКА, Маґдалена із Залєських *13.04.1844 †1.11.1922
ПАТКОВСЬКА, Катаржина із Міняйлюків *1852 †1885
ПАТКОВСЬКИЙ, Антоній *1854 †1908
ПАТКОВСЬКИЙ, Ян *3.02.1860 †5.12.1931
ПАУЛО, Ауреля †1917, проживши 76 років
ПЕРЕЙМА, Ельяш *1891 †1929
ПЕТРІВ, Феліціян Антонович *30.10.1922 †11.03.1947
ПІЛОПА, Кароль †1925
ПІЛЮКШИН, Володимир Лазаревич *1930 †1.06.1952
ПІСКОЗУБ, Ян *1802 †1872
ПІСКОЗУБ, Юзеф *1843 †1888
ПІСКОЗУБ, Анджей *24.12.1863 †1920
ПІСКОЗУБ, Кароль *17.11.1867 †3.04.1927
ПІСКОЗУБ, Міхаєль *1868 †1892
ПІСКОЗУБ, Кароль *1869 †1936
ПІСКОЗУБ, Францішек *4.11.1882 †(?)
ПІСКОЗУБ, Мар’ян †14.04.1938, проживши 17 років
ПІСКОЗУБ, Анна *1858 †1937
ПІСКОЗУБ, Кароліна з Стадніченків *1859 †26.06.1930
ПІСКОЗУБ, Гелена *?.02.1864 †(?)
ПІСКОЗУБ, Кароліна *21.03.1897 †(?)
ПЛІШЕВСЬКА, Леопольдіна *1881 †1930
ПЛУШАК, Антоніна *5.04.1864 †21.12.1937
ПОДІВСЬКА, Паулюнця *22.02.? †19.04.1909
ПРИҐЕРІВ та ІЛЬКІВ, родини гробниця (р/н)
ПРОНЮК, Тереза з Терлецьких *19.03.1867 †5.02.1938
ПТАШЕК, Адам *21.09.1902 †27.01.1937
ПУДЛУВ, родини гробниця (р/н)
ПУЛЬКОВСЬКИЙ, Себастьян †1852
ПШІҐРОЦЬКА, Пауліна †1915

Р
РАХ, Вільґельм-Жиґмонт *28.01.1822 †27.02.1888
РАДУХОВА, Марія †21.11.1887
РЕССІҐ, Марія-Клара †12.12.1871
РЕССІҐ, Кароль †19.06.1876
РІБІЦЬКІ, Владислав †1939, проживши 69 років
РОЗВАДОВСЬКА, Марія-Йордан *10.05.1853 †8.08.1835
РОМАНІВНА, Дануся *2.05.1927 †10.04.1937
РОСНЕР, Максимілян *1.01.1836 †13.03.1904
РОСНЕР, Аурелія *13.09.1848 †17.12.1912
РОСНЕР, Гундзьо *1868 †1873
РОСНЕР, Галька *1873 †1876
РОСНЕР, Лесьо *1871 †1876
РОСНЕР, Маринця *1871 †1876
РУДНИЦЬКИЙ, Станіслав *(?) †(?)

С
САВЧИНСЬКА, Текля з Яціжинських *1810 †1882
САВЧИНСЬКИЙ, Августус-Титус *1859 †1909
САВЧИНСЬКИЙ, Міхал *1873 †1893
САВЧИНСЬКА, Францішка †1915
САВЧИНСЬКА, Юлія Остоя де з Стреблецьких †1915
САВЧИНСЬКИЙ, Станіслав *(?) †(?)
САВЧУК, Антоній †3.07.1907, проживши 57 років
САНДЕЦЬКИХ, родини гробниця (р/н)
САНОЙЦА, Войцех *1849 †1912
САНОЙЦА, Пауліна *1852 †1928
САНОЙЦА, Томаш †?.02.1857, проживши 93 роки
САНОЙЦА, Францішек *186? †1929
САНОЙЦА, Марія з Будзяновських *1866 †(?)
САНОЙЦА, Владислав *26.12.1902 †7.12.1938
САНОЙЦА, Юзеф †3.06.1915, проживши 18 років
САНОЙЦА, Леокадія †29.01.1924, проживши 54 роки
САНОЙЦА, Ярусь *1936 †1938
САСУЛІЧ, Вацлав *1821 †1887
САСУЛІЧ, Генрика із Слонецьких *1828 †1894
САХАРОВ, Павло Терентієвіч *1914 †1954
СВЕЦІЦЬКИЙ, Міколай †14.05.1919, проживши 82 роки
СВІКАРСЬКА, Агнєжка *6.12.1857 †31.03.1932
СЕНЮК, Марціна *(?) †(?), прожила 69 років
СЕРБИНСЬКА, Катаріна з Матеянків *1836 †20.03.1908
СЕРБИНСЬКИЙ, Кипріян *22.09.1836 †18.08.1908
СЄҐЛОВА, Броніслава з Піскозубів *2.04.1906 †21.05.1937
СЄРОСТАНОВА, Н.П. *1904 †1951
СИЗОВ, Петро Григорович *1908 †1946
СІВІНСЬКИХ, родини гробниця (р/н)
СІДОРОВІЧ, Ян †17.10.1893, проживши 72 роки
СІДОРОВІЧ, Зофія із Скубіч-Залєських *1820 †1887
СІТАЖ, Антоній *(?) †(?) 
СІТНІКЕВІЧ, Зофія †5.09.1914, проживши 28 років
СКАЧКО, Іван Федорович *1897 †1954
СКРУПСЬКИЙ, Пйотр *1851 †1912
СКРИПКА, Ніна Михайлівна *1916 †1950
СЛІПІНА, Станіслав *14.06.1922 †20.03.1937
СЛОНЕЦЬКА, Катаржина з Козловецьких *1802 †1867
СЛОНЕЦЬКА, Зофія *1863 †1928
СЛОНЕЦЬКИЙ, Леопольд *1786 †1870
СЛОНЕЦЬКИЙ, Рудольф *1818 †1897
СЛОНЕЦЬКИЙ, Броніслав *1838 †1919
СЛОНЕЦЬКИЙ, Альфред *1864 †1911
СМОЛЯГА, Андрій Ананієвич *1913 †1954
СОБОТА, Кароль *(?) †(?)
СОЖАНСЬКИЙ, Станіслав *1889 †1919
СОЗАНСЬКИЙ, Владислав *(?) †(?)
СОКОЛОВСЬКА, Аґнєжка *15.11.1855 †4.01.1924
СОЛТИСІК, Шимон *3.10.1815 †9.06.1902
СОЛТИСІКОВА, Бальбіна з Клімашевських *9.03.1823 †27.10.1906
СОМ’ЯКІВ, родини гробниця (р/н)
СТАДНІЦЬКА, Казимира з Траків *1890 †1912
СТАДНІЧЕНКО, Маріанна †20.04.1876, проживши 35 років
СТАДНІЧЕНКО, Францішек †20.09.1883, проживши 65 років
СТАДНІЧЕНКО, Міхал-Жигмонт †1.09.1908, проживши 19 років
СТАДНІЧЕНКО, Францішек †17.04.1913, проживши 60 років
СТАНЕЦЬКИЙ, Іван *24.08.1876 †12.06.1933
СТАНЕЦЬКА, Францішка *9.03.1885 †5.06.1950
СТАРОЖЕВСЬКИЙ, Ян †12.01.1904, проживши 33 роки
СТЕЦ, Марія-Аґата з Піскозубів *5.02.1871 †18.01.1904
СТІДЛЬ, Адальберт *1805 †10.11.1874
СТІДЛЬ, Корнелія *18.03.1863 †20.04.1866
СТОМАШКО, Владзя *(?) †(?)
СТРИЖЕЛЬСЬКИЙ, Антоній *13.06.? †18.12.1922
СТРУСЄВІЧ, Петронеля *1914 †1936
СУММЕР, Леопольд *1760 †1832
СУММЕРОВА, Елєонора з Марданів *1786 †1842

Т
ТАБІНСЬКА, Камілія з Горецьких *1882 †5.04.1912
ТАРКОВСЬКІ, Юзеф *18.08.1900 †31.05.1944
ТИЧИНСЬКИЙ, Антоній *(?) †(?)
ТИЧИНСЬКА, Кароліна *(?) †(?)
ТИЧИНСЬКИЙ, Міхал *(?) †(?)
ТКАЧОВ, Володимир Іванович *1919 †1.06.1952
ТОРБЕ, Вільґельм *1.04.1866 †1933
ТРІЦІНСЬКА, Юлія †16.02.1897, проживши 66 років
ТРОМЕЦЬКА, Юлія *(?) †(?)
ТУРНАВСЬКА, Розалія *1877 †1922
ТУЧНИХ, родини гробниця (р/н)

У
УРСУЛЯНОК СЕСТЕР ЧЕРНИЦЬ, гробниця (р/н)
УСТИЯНОВСЬКИЙ, Броніслав †1912, проживши 95 років

Ф
ФАСЦІШЕВСЬКИЙ, Пйотр *1822 †16.06.1888
ФЕДУРА, Йозеф *30.04.1873 †10.02.1938
ФІЛІМОНОВ, Яків Тихонович *28.10.1913 †1.01.1953
ФІЦ, Розалія *1835 †1936
ФІЦ, Юзеф *(?) †(?)
ФІШЕР, Станіслав †14.11.1892, проживши 72 роки
ФРАНЧЕНКІВ, родини гробниця (р/н)

Х
ХВАЛЬКОВНА, Леонія *29.06.1889 †30.08.1939
ХЖАНОВСЬКИЙ, Юзеф *1844 †1937
ХЖАНОВСЬКА, Анна з Будзяновських *1861 †1936
ХОДОРОВСЬКА, Марія з Гальковських *14.07.1807 †27.02.1887
ХОДОРОВСЬКИЙ, Ігнатій *6.07.1806 †16.08.1855
ХОДОРОВСЬКИЙ, Станіслав-Вітольд *17.05.1889 †5.08.1889
ХОДОРОВСЬКИЙ, Броніслав-Ярослав *17.05.1889 †28.02.1890
ХОДОРОВСЬКИЙ, Владислав *(?) †24.10.1890
ХОДОРОВСЬКИЙ, Фердінанд *(?) †1891
ХУДЗІКЄВІЧ, Владзімєж *3.12.1878 †25.10.1929
ХЬОНІҐСБЕРҐОВА, Анна з Сідоровичів †13.12.1906, проживши 55 років

Ц
ЦАХ, Юзеф *1891 †1927
ЦІШЕЛЬСЬКІ, Кароль *1843 †15.02.1904

Ч
ЧАПЛІНСЬКИХ, родини гробниця (р/н)
ЧЕРНІК, Маріян Людовик *16.08.1870 †19.01.1912
ЧЕРНЯТОВІЧ, Ян *1.01.1879 †11.08.1937
ЧЕРНЯТОВІЧ, Чеся *1928 †1939
ЧЕХОВИЧ, Корнелій *2.03.1895 †27.11.1897
ЧЕХОВИЧ, Яна *2.03.1895 †27.11.1897
ЧЕХОВИЧІВ, родини гробниця (р/н)

Ш
ШАУЛЬСЬКА, Аделя з Бокашевських *1861 †1931
ШВАЙТЦЕР, Ельжбєта †18.07.1911, проживши 63 роки
ШВЕЦЬ, Федір Павлович *1906 †1952
ШЕЙБАЛОВА, Йоанна з Якубовичів *1855 †1918
ШІНДЛЄР, Тадеуш *27.02.1905 †13.09.1935
ШИГОВСЬКА, Ядвіга з Мрошкевичів *16.09.1902 †22.07.1937
ШИГОВСЬКА, Ядвіга †1937
ШИМЕЧКО, Кароліна *10.10.1857 †21.12.1913
ШИМЕЧКО, Владислав *8.06.1883 †5.01.1912
ШИПУЛА, Станіслав *14.06.1922 †20.03.1937
ШМІДТ, Ейсенег *(?) †(?)
ШМІЦЕР, Юзеф *5.08.1820 †15.05.1877
ШНАБЛЬ, Ян *8.05.1860 †28.09.1913
ШНАБЛЬОВА, Цецілія з Егемів *26.01.1869 †19.11.1901
ШРАЙБЕР, Едвард *1875 †1943
ШЧЕСНОВІЧОВА, Анна із Зімов *25.06.1893 †11.02.1923

Я
ЯВОРСЬКА, Катаржина *22.04.1898 †1.05.1955
ЯВОРСЬКА, Яніна *21.08.1923 †9.06.1951
ЯВОРСЬКИЙ, Міхал *17.09.1847 †8.01.1908
ЯВОРСЬКИЙ, Болеслав *3.06.1854 †1.08.1922
ЯБЛОНСЬКА, Тереза †1914
ЯКУБОВСЬКИЙ, Людовик †28.02.1936, проживши 55 років
ЯКУБОВСЬКИЙ, Марйо †10.05.1909, проживши 1 рочок
ЯКУБОВСЬКИЙ, Казімір †7.09.1916, проживши 3 роки
ЯНЧЕВСЬКА, Катаріна *1865 †18.08.1952
ЯНЧЕВСЬКИЙ, Петро *(?) †(?)
ЯСІНСЬКИЙ, Лукаш-Тодор †8.04.1900, на 67 році життя
ЯЦКОВИЧ, Пауліна †1936, проживши 65 років.

ПЕРЕЛІК кенотафів і пам’ятних знаків, обстежених учасниками експедиції:
1. Кенотаф. Надпис польською мовою: "Через вихованку кс(ьондза) Скувровського, яку оплакують парафіяни, що народилася в Петровітз 1862 року, померла 1890 р. Фундував кс(ьондз) Людовік Скувровський, парох і д-р святої теології".
2. Пам’ятний знак. Надпис польською мовою: "Тут покоїться твоя змучена біль, І вдома я шукаю тебе даремно, Навічно Ти покинув старого друга, О! Яка тяжка моя доля".
3. Хрест символічний. Надпис польською мовою: "Жертвам Косачева – рідні . 1918-1919 (рр.)".
4. Хрест символічний. Надпис польською мовою. "Родичі – полеглим за волю народу. 31.07.1907 р.".
5. Пам’ятник-меморіял (пентаґон). Надписи відсутні. Встановлений маґістратом міста Коломиї в пам’ять полеглих воїнів австро-угорської армії, що загинули у боях на Коломийщині. 1915 р.

***
Іван МОНОЛАТІЙ, Мирослава КОЧЕРЖУК.

ââåðõ

2000-2015 © Þ.Ìîëîä³é ðîçì³ùåíî: "YES" ISP
Ïîòð³áíà ðåêëàìà?
ïèø³òü...